Ծառայություն ԳԻՆ
1 Հիվանդների ամբուլատոր ստուգում, խորհրդատվություն 1անգամ 5000
Հիվանդների ամբուլատոր ստուգում, խորհրդատվություն, բուժման նշանակում 1անգամ 10000
Հիվանդների ամբուլատոր ստուգում, խորհրդատվություն, բուժման նշանակում 6ամսվա ընթացքում 50000
Հեշտոցի մանիպուլացիա /միանվագ/ 2000
Քսուկի վերցնել 1000
2 Սեռական օրգանների կոնսերվատիվ բուժում
սացիոնարում 100000
Ամբուլատոր բուժում/այդ թվում դեռահաս/ 80000
3 Բարթոլինյան գեղձի թարախակույտի բացահատում 30000
Բարթոլինյան գեղձի կիստայի հեռացում 75000
4 Վիրահատությունների արգանդի հավելումների վրա 200000
Կոնսերվատիվ միոմէկտոմիա 230000
Ծնվող միոմայի հեռացում 75000
5 Արգանդի էքստերպացիա
Հավելումներով 275000
Առանց հավելումների 250000
Արգանդի հեշտոցային էքստերպացիա 275000
6 Արգանդի վերհեշտոցային մասնահատում 250000
7 Էնդոսկոպիկ վիրահատություններ
Ախտորոշիչ լապորոսկոպիա 250000
Արգանդափողերի անցանելիության ստուգում և բացում 250000
Վիրահատություններ արգանդի հավելումների վրա 250000
Կոնսերվատիվ միոմէկտոմիա 250000
Արգանդի էքստերպացիա
Հավելումներով 300000
Առանց հավելումների 285000
Արգանդի վերհեշտոցային մասնահատում 275000
8 Հեշտոցի պլաստիկ վիրահատություններ, հեշտոցի պատերի իջեցումներ
Առաջնային կոլպոռաֆիա 150000
Հետին կոլպոռաֆիա 150000
Միջին կոլպոռաֆիա 275000
9 Վիրահատություններ արգանդի պարանոցի վրա

Պարանոցի պլաստիկ վիրահատություններ /Էմերի, Շտամդորֆի/

150000
Պարանոցի էլեկտրոկոագուլյացիա 30000
Պարանոցի էլեկտրոկոնիզացիա 35000
10 Հղիության արհեստական ընդհատում մինչև 12շաբաթ 15000
Տեղային անզգայացմամբ 15000
Ընդհանուր անզգայացմամբ 25000
Հակառեզուս-իմունոգլոբուլի գործածությամբ 31000
Դեղորայքային ընդհատում 20000
11 Արգանդի դիագնոստիկ քերում արտածծում 15000
12 Արգանդի խոռոչի քերում ախտորոշման նպատակով հիստոլոգիական քննությամբ և անզգայացմամբ 33000
Առանց անզգայացման 23000
13 Ներարգանդային պարույրի տեղադրում և հեռացու առանց պարույրի 5000
14 Հղիների պերինատալ հսկողություն, որոնք չեն ընդգրկվավ Պ/Պում, առանց լաբորատոր քննությունների 40000
15 Ծննդաբերություն ոչ ՀՀ քաղաքացիների համար
Ինքնուրույն 120000
Կեսարյան հատում 195000
16 Հղիության և հետծննդյան բարդությունների բուժում Պ/Պում չընդգրկված կանանց համար 115000
17 Թերապևտի կոնսուլտացիա ԷՍԳի եզրակացությամբ 5000
18 Սեռական օրգանների սպեցիֆիկ ինֆեկցիաների բուժում 80000
19 Սեռական օրգանների ոչ սպեցիֆիկ ինֆեկցիաների բուժում 80000
20 Ոչ ՀՀ քաղաքացիների համար /ցուցումների դեպքում/
Վիժում 12շաբաթ 23000
Վիժում 13-16շաբաթ 50000
Վիժում 17-22շաբաթ 80000
21 Ախտորոշման ճշգրտում 20000
22 Հեշտոցի պատռվածքների վերականգնում 20000
23 Հակառեզուս –իմունոգլոբուլինի գործածություն 16000
24 Կոլպոսկոպիա 5000
25 Պոլիպէկտոմիա 35000
26 Որովայնահատում, կպումների հատում 150000
27 Ուլտրաձայնային հետազոտություններ
Փոքր կոնքի օրգանների ՈՒՁՀ 6000
Փոքր կոնքի օրգանների ՈՒՁՀ ներհեշտոցային հաղորդիչով 7000
Ֆոլիկուլոմետրիա դինամիկայում 9000
Ֆոլիկուլոմետրիա դինամիկայում ներհեշտոցային հաղորդիչով 12000
Հղիների ՈՒՁՀ 7000
Հղիների դինամիկ ՈՒՁՀ 10000
Հղիների դոպլեր հետազոտություն 12000
Լաբորատոր հետազոտություններ ԳԻՆ
1 Արյան ընդհանուր քննություն 2000դր
2 Տրոմբոցիտի որոշում 1000դր
3 Կոագուլոգրամմա 2000դր.
4 Մեզի    ընդհանուր քննություն 2000դր
5 շաքարը մեզի մեջ 1000դր
6 գլյուկոզայի որոշումը արյան մեջ 2000դր
7 Սպերմոգրամմա 4000դր
8 Հեշտոցային քսուկի հետազոտում 2000դր
9 RPR 2000դր
10 Հեմատոկրիտի որոշում 1000դր
11 Միզանյութի որոշում 2000դր
12 Լյարդի ֆունկցիոնալ պրոբա 2000դր
13 արյան խմբի և  RH- ի որոշում 2000դր
14 Գրավիմում փորձ 1000դր
15 «C»  ռեակտիվ   սպիտակուց 2000դր
16 Մակարդելիության ժամ 1000դր
17 Կրեատինի որոշում 2000դր
18 RH հակամարմինների որոշում 2000դր
19 Ընդհանուր սպիտակուց 2000դր
20 Na նատրիում 2000դր
21 K    կալի 2000դր
22 Ca  կալցի 2000դր
23 ALT 2000դր
24 AST 2000դր
Վահանագեղձի հոմոներ
25 TSH Թիոտրոպ հորմոն 4000դր
26 T-3 Թրիյոդտիրոնին 4000 դր
27 T4 Թիրոքսին 4000 դր
28 Free T4 Ազատ թիրոքսին 4000 դր
29 Anti-TPO Հակա-Թիրոիդ պերոքսիդազա 5000 դր
30 Anti-TG Հակա-Թիրոգլոբուլին 5000 դր
Սեռական Հոմոներ
31 HCG-beta Խորիոնալ Գանադատրոպին 4000 դր
32 FSH Ֆոլիկուլխթանող հորմոն 4000դր
33 LH Լյուտեինացնող հորմոն 4000 դր
34 Androstenedione Անդրոստենդիոն 4000 դր
35 Progesteron Պրոգեստերոն 4000 դր
36 Prolactin Պրոլակտին 4000 դր
37 Testosterone Տեստոսերոն 4000 դր
38 DHEA-S Դեհիդրոէպիանդրոստերոն-սուլֆատ 5000 դր
39 Free Estriol  Ազատ էստրիոլ 4000 դր
Ուռուցքային մարկերներ
40 PSA Պրոստատ սպեցիֆիկ հակածին 5000
41 CEA Կարցինոէմբրիոնիկ հակածին 5000
42 AFP a- ֆետոպրոտեին 4000
43 CA 15-3 Կրծքագեղձ 6000
44 CA 125 Ձվարաններ 5000
45 Anti-Phospholipid Lg-M 4000
46 Anti-Phospholipid Lg-G 4000
Ինֆեկցիաներ
47 CMV lgM   Ցիտոմեգալովիրուս 4000
48 CMV lgG   Ցիտոմեգալովիրուս 4000
49 HSV-2 lgM  Հերպես 4000
50 HSV-2 lg G   Հերպես 4000
51 TOXO lgG      Տոկսոպլազմոզ 4000