YOOtheme
Armenian (Հայերեն)

Պետպատվեր

Հավելված N 6 / Գլուխ I I

ՀՀ առողջապահության նախարարի

----------------- N ------------------Ա հրամանի

ՑԱՆԿ [1]

Պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնություն

և սպասարկում ստանալու իրավունք ունեցող բնակչության

սոցիալապես անապահով և առանձին (հատուկ) խմբերի

 • Աղքատության (ընտանեկան) նպաստի համակարգում ընդգրկված 36,00 և ավելի բարձր անապահովության միավոր ունեցող նպաստառուներ


 • 1-ին խմբի հաշմանդամներ
 • 2-րդ խմբի հաշմանդամներ
 • 3-րդ խմբի հաշմանդամներ
 • Հաշմանդամ երեխաներ (մինչև 18 տարեկան)
 • Հայրենական պատերազմի մասնակիցներ և նրանց հավասարեցված անձինք
 • Միածնող երեխաներ (մինչև 18 տարեկան)
 • Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաներ (մինչև 18 տարեկան և առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների թվին պատկանող անձինք /18-23 տարեկան/


 • Բազմազավակ (մինչև 18 տարեկան 4 և ավելի անչափահաս երեխաներ ունեցող)

ընտանիքների երեխաներ


 • Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ, ինչպես նաև ծառայողական պարտականությունները կատարելիս զոհված (մահացած) զինծառայողների ընտանիքների անդամներ • Չեռնոբիլի վթարի վերացման աշխատանքների մասնակիցներ
 • Բռնադատվածներ
 • Բժշկասոցիալական փորձաքննության իրավասու պետական մարմնի ուղեգրով լրացուցիչ բժշկական հետազոտության ենթարկվողներ


 • Հաշմանդամներից բաղկացած ընտանիքների երեխաներ (մինչև 18 տարեկան)
 • Մինչև 7 տարեկան երեխաներ
 • Նախազորակոչային և զորակոչային տարիքի անձինք (հիվանդանոցային և ամբուլատոր-պոլիկլինիկական բուժօգնություն, իսկ զորակոչային տարիքի անձանց նաև հիվանդանոցային փորձաքննություն)


 • Զինծառայողներ և նրանց ընտանիքի անդամներ
 • Ձերբակալվածներ և ազատազրկման դատապարտվածներ
 • Մանկատներում և ծերանոցներում խնամվողներ
 • Մինչև 18 տարեկան դիսպանսեր հսկողության տակ գտնվող երեխաներ Վերարտադրողական տարիքի կանայք` հղիության, ծննդաբերության և հետծննդյան(42օր) շրջանում


[1] Բացառությամբ այն թանկարժեք բժշկական օգնության ու սպասարկման տեսակների, որոնց ցանկը հաստատում է ՀՀ առողջապահության նախարարությունը

Հավելված N 7 / Գլուխ I I

ՀՀ առողջապահության նախարարի

----------------------- N ---------------Ա հրամանի

ՑԱՆԿ

Հղիության արհեստական ընդհատման սոցիալական ցուցումների(

(հաստատված է ՀՀ Կառավարության 2004թ. օգոստոսի 5-ի N 1116-Ն որոշմամբ)

 • Հղիության ընթացքում ամուսնու մահը
 • Կնոջ կամ ամուսնու ազատազրկման վայրում գտնվելը
 • Մայրական իրավունքից զրկվելը, հղիության ժամանակ
 • Ամուսնալուծությունը հղիության ժամանակ
 • Հղիությունը բռնաբարությունից հետո